Từ Điền Kinh Thánh Giải Kinh Theo Nguyên Văn 原文解經字典 Bible Exegesis Dictionary
Kinh Thánh Bản Dịch Hê-brơ Chơi Chữ
 (Vietnamese Edition)

Hãy tìm hiểu và làm theo Lời Chúa 
  • Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri nầy, và giữ theo điều đã viết ra đây. Vì thì giờ đã gần rồi... Thánh Linh và Vợ Mới cùng nói: "Hãy đến... khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không!" (Khải 1:3 & 22:17)
希伯來文雙關語聖經
 ​(Chinese Edition)

作個好學與行道者
  • 念這書上預言的和那些聽見又遵守其中所記載的,都是有福的,因為日期近了... 聖靈和新婦都說:「來!...可以白白取生命的水喝。」(啟1:3, 22:17)
Hebrew Word-Play Bible
 (English Edition)

Be A Bible Learner & Doer
  • ​Blessed is the one who reads and hears the Words of this prophecy, and the ones keeping the things written in it, for the time is near...  The Spirit & the Bride say, "Come... take of the Water of Life freely!" (Rev 1:3 & 22:17)
希伯來文雙關語聖經 (Hebrew Word-Play Bible - Chinese Edition)

בְּרֵאשִׁ֖ית (B'reshith) 創世記 (原文雙關語對比)
= 起頭記 (創1:1; 10:10: 約1:1),
= 源/頭記 (創2:10; 3:15; 民24:20),
= 初熟果子記 (出23:19; 民15:20-21, 18:12; 利2:12; 林前15:23),
= 頭生/長子記 (創49:3; 詩78:51; 來12:23).

第 1 章

1當初(初熟果子、頭生子、為頭的 [基督])上帝(全能者、審判者)創造好了(揀選、刻畫、豎立 [路標],砍伐、清理 [樹木])那(個)雙重天(多方、多重空間 [許多住處])與一(個)地球(世界)。
 
2 而大地(世界 [人心、國家])已變成(她已經是)空虛(荒廢)又混沌(毀壞).而黑暗(愚昧、無知、苦難、邪惡、死亡)在(上、圍攻、征服)深淵的 [她的魂]眾表面上 [她的諸靈 (理智)].上帝(全能者)的靈也(從神來的風、氣、心意 [如電波],祂的靈、雙翼 [如母親])運行著(不斷搧動、盤旋)在(上、充電、鼓勵)諸水的(時雨 [不同時代的教導、教義、國度])眾表面上 [的諸靈]。
 
3上帝(全能者)就說 [閃電、雷轟、發電光]:要有(要成為)光(閃電之光 [神的話之光]、日光、晨光 [生命之光、基督的光輝]、明亮、歡快的臉 [光明之子])!就有了(就成為了)光 [神的話之光、生命之光、基督的光輝])。
4 上帝(全能者)也鑑賞(既看著、觀察 [如鷹有尖銳的視線 (as a glede/hawk's sharp eyes sight), 申 14:13],就顯現、指示)那(位)光 [光明之子] 確實(因為)美好(俊美、開朗、愉快、有福)、上帝(全能者)就把 光明 [光明之子] 從(在、內部)黑暗 [邪惡、黑暗之子] 之中(從、內部)分開出來了(分辨、分別、區別出來)。
5 上帝(全能者)又稱(命名、宣告)光 [光明之子] 為「白晝」(熱的 [熱情、溫暖]、日子、[白天之子] 完全、成熟、永恆、掌權作王),而黑暗 [邪惡、黑暗之子]、則稱之為(命名、宣告它)「夜晚」(扭曲、逆境 [影子、陰沉感、苦惱、災難、死亡之夜、‘夜遊神’]).既有(既出現)黃昏(晚上 [希伯來人的 “新一天” 是由 “傍晚6點” 開始計算的]、一宿,變為昏暗 [灰色]、混合 [雜交])及有(和有)黎明(早晨、求問 [好學]、耕耘 [勤勞]):頭一個(第一個、聯合的、统一的、合一的、另一個的)日子(階段)。
 
6上帝(全能者)又說 [發電光]:要有(要成為)穹蒼(空氣,印記、標誌 [靈印],堅硬的、實體、固體,可擴張的、可鋪開的、可支撐的、天空、太空,如冰、光澤的、鏡子 [神的話堅定在 “天上” 如 “鏡子” 可照出諸教的真偽來!])在諸水 [不同時代的教導、教義、國度])之間(的內部),並讓它(並要)分開著(不斷區別、離絕)這些水 [教導、教義、國度])有別於(之間、间隔)那些水 [教導、教義、國度])。
7上帝(全能者)就造出(豫備)一個(那個)穹蒼(空氣,印記、標誌 [靈印、天鏡:神靈的話])、而分開(分別、辨別、區別)所有(這些)穹蒼(空氣 [靈印、天鏡])之下的(被代替、在腳底下、卑微地)眾水 [“從下面來的” 教導、教義、國度] 有別於(之間、间隔)所有(那些)穹蒼(空氣 [靈印、天鏡])以上的(蒙征服、上升、親近[神]的)眾水 [“從上面來的” 教導、教義、國度].而事就成了(就有了)如此(這樣)。
8 上帝(全能者)又稱(命名、宣告)穹蒼(空氣 [靈印、天鏡])為「天空」(多方).既有(又出現)黃昏(晚上、灰暗、雜交)及有(和有)黎明(早晨、求問 [好學]、耕耘 [勤勞]):第二個(重複、雙重、家屬、相依的)日子(階段)。
 
9 上帝(全能者)又說 [發電光]:諸天(多方)之下的(被代替、在腳底下、卑微的)眾水 [“從下面來的” 教導、教義、國度] 要聚(要被收編、綁在一起)在(到)一(同一個)處(家、居所)、而給露出(讓人看見)旱地(枯萎、混亂、羞愧).而事就成了(就有了)如此(這樣)。
10 上帝(全能者)又稱(命名、宣告)旱地(混亂)為「地」(邦國)、而眾水 [眾教義] 的聚處(收編、捆綁)、則稱之為(命名、宣告它)「海」(西/南方、咆哮).上帝(全能者)也鑑賞(既看著、就顯示)那是確實(因為)好的(安好、美麗、開朗)。
11 上帝(全能者)又說 [發電光]:地(世界)要發生(生植 [植民、繁殖]、膏抹 [膏立])青草(肥沃、肥胖、繁榮、富裕、灰燼 [犧牲品])、含著(正傳播、懷孕)種子(核子、子孫)的菜蔬(植物、牧草)、結著(製造、豫備、貢獻)果子(生養 [教養]、產品、善報)的果(有教養、善報的子孫)樹(果樹、木柴 [2種人])、各從其類(出自、物種、類別)、在它(自己)裡頭(家中)都有它的核子(有教養、善報、的子孫)、存於(之上、直立、上升 [升天])地上(世上).而事就成了(就有了)如此(這樣)。
12 於是地(世界)就生出了(完成)青草(肥沃、肥胖、繁榮、富裕、灰燼 [犧牲品])、含著(正傳播、懷孕)種子(核子、子孫)的菜蔬(植物、牧草)、各從其類(出自、物種、類別),並結著(正製造、豫備、貢獻)果子(生養 [教養]、產品、善報)的樹(果樹、木柴 [2種人])、在它(自己)裡頭(家中)都有它的核子(有教養、善報、的子孫)、各從其類(出自、物種、類別)。上帝(全能者)也鑑賞(既看著、就顯示)那是確實(因為)好的(美麗、愉快、蒙福).
13 既有(又出現)黃昏(晚上、灰暗、雜交)及有(和有)黎明(早晨、求問 [好學]、耕耘 [勤勞]):第三個([這是] 三合一的 [有生命的])日子(階段)。
 
14上帝(全能者)又說 [發電光]:天上要有光體、可以分晝夜、作記號、定節令、日子、年歲.
15 並要發光在天空、普照在地上.而事就成了(就有了)如此(這樣)。
16 於是上帝造了兩個大光、大的管晝、小的管夜.又造眾星。
17 就把這些光擺列在天空、普照在地上、
18 管理晝夜、分別明暗.上帝(全能者)也鑑賞(既看著、就顯示)那是確實(因為)好的(美麗、開朗、愉快、蒙福).
19 既有(又出現)黃昏(晚上、灰暗、雜交)及有(和有)黎明(早晨、求問 [好學]、耕耘 [勤勞]):第四個(“四方” 的 “聖供地” (結48:20);“第4” 年的 “聖貢果” [有聖潔、獻身、發光的後代 可供神享用] (利19:24);躺下、蹲下)日子(階段)。
 
20上帝(全能者)又說 [發電光]:水要多多滋生有生命的物.要有雀鳥飛在地面以上、天空之中。
21 上帝就造出大魚、和水中所滋生各樣有生命的動物、各從其類.又造出各樣飛鳥、各從其類.上帝(全能者)也鑑賞(既看著、就顯示)那是確實(因為)好的(美麗、愉快、蒙福)。
22 上帝就賜福給這一切、說、滋生繁多、充滿海中的水.雀鳥也要多生在地上。
23 既有(又出現)黃昏(晚上、灰暗、雜交)及有(和有)黎明(早晨、求問 [好學]、耕耘 [勤勞]):第五個(“第5” 年的 “正” 果 [有 “正常、純潔、無污染” 的後代 可供人享用] (利19:25);[恩典])日子(階段)。
 
24上帝(全能者)又說 [發電光]:地要生出活物來、各從其類.牲畜、昆蟲、野獸、各從其類.而事就成了(就有了)如此(這樣)。
25 於是上帝造出野獸、各從其類.牲畜、各從其類.地上一切昆蟲、各從其類.上帝(全能者)也鑑賞(既看著、就顯示)那是確實(因為)好的(美麗、愉快、蒙福)。
26 上帝說、我們要照著我們的形像、按著我們的樣式造人、使他們管理海裡的魚、空中的鳥、地上的牲畜、和全地、並地上所爬的一切昆蟲。
27 上帝就照著自己的形像造人、乃是照著他的形像造男造女。
28 上帝就賜福給他們、又對他們說、要生養眾多、遍滿地面、治理這地.也要管理海裡的魚、空中的鳥.和地上各樣行動的活物。
29 上帝說、看哪、我將遍地上一切結種子的菜蔬、和一切樹上所結有核的果子、全賜給你們作食物。
30 至於地上的走獸、和空中的飛鳥、並各樣爬在地上有生命的物、我將青草賜給他們作食物.而事就成了(就有了)如此(這樣)。
31 上帝(全能者)也鑑賞(既看著、就顯示)確實(因為)祂所造(完成)的這(些)一切(每一位)、且看這裡(畢竟、確實)!都甚(超、非常)好(美麗、開朗、愉快、蒙福).既有(又出現)黃昏(晚上、灰暗、雜交)及有(和有)黎明(早晨、求問 [好學]、耕耘 [勤勞]):第六個(歡欣鼓舞 elate)日子(階段)。B. 原文聖經 (希中對照 與 文法-靈意分析)

創1:1-2 (創造 與 再造 的過程:環境 與 心境 的再造)

創1:1
B'reshith בְּרֵאשִׁ֖ית 當初 (介詞前綴 b'-בְּ [在] +單數陰性名詞 resh-ith רֵאשִׁית [起頭] h7225 [有後綴 -ith ית-], 出自字根 陽性名詞 rosh רֹאשׁ [頭] h7218) = 初熟果子、頭生子 [隱喻 “神子-基督-耶穌” 乃萬物之 “元首”]


bara בָּרָ֣א 創造好了 (完成式陽性動詞 h1254) = 砍伐、清理 [樹木,隐喻:“人、王、民族、國家”] (書17:15);揀選 [地點]、刻畫 [記號]、豎立 [路標通往:天堂/地獄] (結21:19).


Elohim אֱלֹהִ֑ים 伊羅伊 [以羅欣]、上帝 (複數陽性名詞 [有後綴 -im ים-]:出自字根 El אֵל [神明] h410、單數 Eloah אֱל֫וֹהַּ [獨神] h433) = 諸神 [隱喻 “上帝” 如 “雙親”]、全能者、審判官 (出21:6, 22:8-9; [士師] 撒上2:25) [隱喻 “神子-基督-耶穌” 乃萬物之 “終極審判者” (約5:22)]


eth אֵ֥ת 那 = 個 (h853, 直接賓語、定冠詞,不必翻譯出來的 “符號” ![出自字根 陰性名詞 oth אוֹת [記號、手勢、指示牌] h226])


h'shamayim הַשָּׁמַ֖יִם 雙重天 (直接賓語/定冠詞 [有前綴 h'-הַ] +“雙數” 陽性名詞


shama-yim שָׁמַיִם h8064 [“雙數” 有後綴 יִם-yim]) = 諸天 (代上16:26)、多重空間 ([天使離開自己的] 住處, 猶1:6)、[在天父家裡有] 許多住處 (約14:2)

v'eth וְאֵ֥ת 和那 = 與一個 (連詞 [有前綴 v'-וְ “和”] +直接賓語/定冠詞 [eth אֵ֥ת “那”] h853)


h'arets הָאָֽרֶץ׃ 地球。 (賓語/冠詞 [h'-הָ] + “陰性” 單數名詞 erets אֶרֶץ "地" h776) = 世界 [隱喻 “身、心、國家、教會”,如活的 “田地”,如 “婦女” 可為鬼神懷孕生子!]

 
  

學習希伯來語字母和發音(編者:馬桂發弟兄)


A. 希伯來文22個字母/輔音與其價值:

[1] א (Alef: A) = 1
[2] ב (Bet: B) = 2 (בּ=b ב=v)
[3] ג (Gimel: G) = 3 (ג=g ג׳=j)
[4] ד (Dalet: D) = 4
[5] ה (Hey: H) = 5
[6] ו (Vav: V,W) = 6 (w,u / וֹ=o וּ=u)
[7] ז (Zayin: Z) = 7
[8] ח (Chet: Ch) = 8
[9] ט (Tet: T) = 9
[10] י (Yod: Y) = 10 (i,j,gi)
----------------------------
[11] ך / כ (Kaf: K) = 20 (כּ ךּ=k כ ך=ch,kh)
[12] ל (Lamed: L) = 30
[13] ם / מ (Mem: M) = 40
[14] ן / נ (Nun: N) = 50
[15] ס (Samekh: S) = 60
[16] ע (Ayin: A) = 70
[17] ף / פ (Pey: P) = 80 (פּ=p פ ף=ph,f)
[18] ץ / צ (Tsade: Ts) = 90 (צ ץ=ts צ׳ ץ׳=tz,zh)
[19] ק (Qof: Q) = 100
[20] ר (Resh: R) = 200
[21] ש (Shin: Sh) = 300 (שׁ=sh שׂ=s)
[22] ת (Tav: Th) = 400 (ת=t ת׳=th)


B. 希伯來文5個主要元音標記:

[1] a: אְ אָ אַ א = a,a,â,ə
[2] i: אִ = i
[3] e: אֵ אֶ = e,ê
[4] o: אֹ = ō וֹ(v,w)=o
[5] u: אֻ = u אוּ(aw)=u וּ(v,w)=u

[1] a: מְ מָ מַ = ma,mâ,mə
[2] i: מִ = mi
[3] e: אֵ מֶ = me,mê
[4] o: מֹ = mō
[5] u: מֻ = mu


C. 6對發音相似的字母:

[1] א (Alef: a =1) -- ע (Ayin: a =70)
[2] ב (Bet: v,u=2) -- ו (Vav: v,u=6)
[3] ח (Chet:Ch,Kh=8)-- כ (Kaf:Ch,Kh=20)
[4] כּ (Kaf: K = 20)-- ק (Qof: Q,K=100)
[5] ט (Tet: T = 9) -- ת (Tav:T,Th=400)
[6] ס (Samekh:S=60) -- שׂ (Shin: S =300)


D. 由3個字母所轉成的6個輔音:


[1] ב (Bet: B) => בּ=b / ב=v
[2] כ (Kaf: K) => כּ=k / כ=kh,ch
[3] פ (Pey: P) => פּ=p / פ=ph,f

---------------------------------------

* 聖經詞彙 (Bible Lexicons):
  <
http://biblehub.com/lexicon/genesis/1-1.htm >

* 原文雙關語聖經 (Original Word-Play Study Bible):
  <
http://kinhthanh.webs.com >
  <
http://kinhthanh.ca >

* 希伯來文在線鍵盤 (Hebrew Online Keyboard):
  <
http://www.lexilogos.com/keyboard/hebrew.htm >

Từ Điền Kinh Thánh Giải Kinh Theo Nguyên Văn 原文解經字典 Bible Exegesis Dictionary