Từ Điền Kinh Thánh Giải Kinh Theo Nguyên Văn 原文解經字典 Bible Exegesis Dictionary
Kinh Thánh Bản Dịch Hê-brơ Chơi Chữ
 (Vietnamese Edition)

Hãy tìm hiểu và làm theo Lời Chúa 
  • Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri nầy, và giữ theo điều đã viết ra đây. Vì thì giờ đã gần rồi... Thánh Linh và Vợ Mới cùng nói: "Hãy đến... khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không!" (Khải 1:3 & 22:17)
希伯來文雙關語聖經
 ​(Chinese Edition)

作個好學與行道者
  • 念這書上預言的和那些聽見又遵守其中所記載的,都是有福的,因為日期近了... 聖靈和新婦都說:「來!...可以白白取生命的水喝。」(啟1:3, 22:17)
Hebrew Word-Play Bible
 (English Edition)

Be A Bible Learner & Doer
  • ​Blessed is the one who reads and hears the Words of this prophecy, and the ones keeping the things written in it, for the time is near...  The Spirit & the Bride say, "Come... take of the Water of Life freely!" (Rev 1:3 & 22:17)
希伯來文雙關語聖經 (Hebrew Word-Play Bible - Chinese Edition)

創世記 H7225 בְּרֵאשִׁ֖ית (B'reshith) = 太初記, 初熟果子記, 長子記[太子記]

創1:1
起初 (H7225 רֵאשִׁית reshith =初熟的x11 民18:12; 頭生的x2 詩78:51; 長子[之教會], 來12:23)
(H430 אֱלֹהִים Elohim =眾判官 x4 出22:8)
創造 (H1254 בָּרָא bara =砍伐[樹林] x2 書17:15)
諸天 (H8064 שָׁמַ֫יִם shamayim =住所):
 - 神建造祂天上的樓閣 (摩9:6);
 - 每層天如: 幔子(詩104:2), 衣服(賽50:3), 書卷(賽34:4); 諸天 (申32:1), 天上天 (申10:14).
(H853 אוֹת eth, וְאֵ֥ת we'et =與)
地球 (H776 אָ֫רֶץ erets =地, 國家x179, 世界):
 - 埃及<國>最好的<地> (創47:11);
 - <國>中有太平[因有明君] (書14:15, 代下14:1,6);
 - 王藉公平,使<國>堅定/強盛 (箴29:4a);
 - 你的<地>[教會]也必稱為「有夫之婦[教會](啟22:17)」。因為耶和華喜悅你,你的<地>[教會]也必歸他(賽62:4b)。
 - <國>(地球)豈能一日而生?<民>(國)豈能一時而產?因為(然而)錫安[教會]一劬勞便生下兒女(賽66:8a)!
 - ...萬國必稱你們為有福的,因你們的地必成為喜樂之<地>[國](瑪3:12)。

創1:2
(H776 אָ֫רֶץ erets):
 - 誠實/信實從<地>[心]而生(詩85:11);
 - 我的<心>渴想你,如乾旱之<地>盼雨一樣(詩143:6);
 - 耶和華以智慧立<地>,以聰明定天;以知識使<深淵>裂開,使天空滴下甘露(箴3:19-20)。
 - 王藉公平,使<國>堅定(強盛);索要賄賂(進貢),使<國(人)>傾敗(箴29:4)。
 - 你必不再稱為「撇棄的」;你的<地>[教會]也不再稱為「荒涼的」。你卻要稱為「我所喜悅的」;你的<地>[教會]也必稱為「有夫[聖靈]之婦[教會](啟22:17)」。因為耶和華喜悅你,你的<地>[教會]也必歸祂[基督](賽62:4)。
(H1961 הָיָה hayah =變成)
空虛混沌,
(<地>[心靈,神志]的<深處>[魂]在他手中, 詩95:4)

黑暗
(<黑暗>和死蔭之<地>[暗間]...是死蔭<混沌>之<地>[人心], 伯10:21-22);
神的靈
運行在


上。


Từ Điền Kinh Thánh Giải Kinh Theo Nguyên Văn 原文解經字典 Bible Exegesis Dictionary